Vaikka yhteiskunnallinen yritys haluaa tehdä hyvää, hyväntekeväisyyttä se ei ole. Yhteiskunnallinen yritys tuottaa ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ympäristöongelmiin ainakin osittain liiketoiminnan keinoin.

Lastensuojelussa on huutava tarve lisäresursseille, ja moni nuori jää työelämän ulkopuolelle suoraan koulun penkiltä. Työ saattaa puolestaan kuormittaa kohtuuttomasti, ja henkisesti ja fyysisesti loppuun ajettuja ihmisiä tipahtelee pois työelämästä. Kansantaudit vaivaavat, omaishoitajat ovat uupumassa työtaakkansa alla ja monet vanhukset kokevat olevansa todella yksin. Ovatko vaikeavammaisten perusoikeudet kunnossa? Toimiiko yhteiskunnan tuki mielenterveyspotilaiden ja pitkäaikaistyöttömien osalta? Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa meihin nyt ja tulevaisuudessa?

Parhaana toimijana näiden ja muiden yhteiskuntamme viheliäisimpien ongelmien ratkaisijaksi esitetään vaihdellen julkista sektoria, järjestöjä tai yrityksiä. Vaikka ratkaisijat eivät löydy mistään yksittäisestä sektorista, yhteiskunnallisissa yrityksissä on valtavasti potentiaalia lisätä hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiskunnallisen yrittämisen toimintafilosofia pohjautuu havaitun yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen ainakin osin liiketoiminnan keinoin. Liiketoiminnan taloudellisia mittareita ohjaa kohtuullisuus, yrityksen arvomaailmaa yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Idea ei ole sinällään uusi, mutta toimintatapana ainakin Suomessa yllättävän vähän tunnettu.

Menestyvä yhteiskunnallinen yritys tekee liiketoimintaansa tuloksekkaasti ja tuottaa samalla sekä taloudellista että rahalla mittaamatonta lisäarvoa yhteiskunnalle. Siinä on poikkeuksellisen hyvä toimintaidea. Idea, jonka aika on tullut.

Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa kuitenkin muista yrityksistä se, että liiketoimintaa ja voittoa tehdään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen päämäärän vuoksi.

Perinteiseen tapaan yrittämisen ytimessä on tavoitteena myydä mahdollisimman paljon tavaraa tai palveluita voittojen maksimoimiseksi. Myös yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteena on menestyvä ja voittoa tuottava toiminta. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa kuitenkin muista yrityksistä se, että liiketoimintaa ja voittoa tehdään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen päämäärän vuoksi. Lisäksi yritys käyttää enemmän kuin puolet voitostaan yhteiskunnallisen päätavoitteensa edistämiseen ja toimintansa kehittämiseen.

Yhteiskunnallisen päämäärän määrittelevät omistajat.

Yhteiskunnallisen päämäärän määrittelevät omistajat. Se on arvokas inspiraation ja motivaation lähde yrittäjän työssä. Yhteiskunnallisissa yrityksissä ratkaistaan usein hankaliakin yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia. Yhteiskunnallisen ja ekologisen hyvän tekeminen on liiketoiminnan syy ja seuraus.

Yritystoiminnan päämääriä voivat olla esimerkiksi hyvinvoinnin edistäminen, pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työllistäminen, nuorten tai vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen, erityisryhmien kuntoutus, kierrätystoiminta tai jokin muu yhteiskunnallinen tai ympäristöön liittyvä tavoite.

Yhteiskunnallisen yrityksen yksi erityispiirre on rajoitettu voitonjako.

Yhteiskunnallisen yrityksen yksi erityispiirre on rajoitettu voitonjako. Yhteiskunnallisen yrityksen toiminta ei perustu lyhytnäköiseen taloudellisen voiton maksimointiin. Rajoitetulla voitonjaolla tarkoitetaankin sitä, että yli puolet voitosta käytetään yrityksen yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseen. Voitoista valtaosan voi myös lahjoittaa yrityksen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Tämä onkin yhteiskunnallisten yritysten ja perinteisempien liikeyritysten välinen suuri ero.

Koska yhteiskunnallisen yrityksen omistajat ovat päättäneet rajoitetusta voitonjaosta, ne voivat käyttää varojaan helpommin myös tuotteidensa ja toimintansa laadun parantamiseen.

Kolmas erityispiirre löytyy liiketoimintamallista.

Yhteiskunnallisen päämäärän ja rajoitetun voitonjaon jälkeen kolmas erityispiirre löytyy liiketoimintamallista. Liiketoimintamallissa kuvataan, miten yritys ansaitsee liiketoiminnastaan. Yhteiskunnallinen yritys kertoo liiketoimintamallissaan myös, miten se luo yhteiskunnallista arvoa. Yhteiskunnallinen yritys yhdistää mielenkiintoisella, ja haastavallakin, tavalla perinteisten voittoa tavoittelevien yritysten ja vaikuttavuutta tavoittelevien järjestöjen toimintatavat.

Suomessa joistakin yrityksistä käytetään nimeä sosiaalinen yritys. Myös ne ovat yhteiskunnallisia yrityksiä. Niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy muun muassa siitä, että ne tarjoavat työtä ja koulutusta työmarkkinoiden ulkopuolelle jätetyille ihmisille. Sosiaalinen yritys saattaa työllistää esimerkiksi vammaisia ja vajaakuntoisia, pitkäaikaistyöttömiä tai vaikean menneisyytensä vuoksi vailla työkokemusta olevia ihmisiä. Mielekäs työ ja osallisuus voimaannuttavat ihmistä, mikä itsessään on jo merkittävä tavoite yritystoiminnalle. Suomessa sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia tulee olla osatyökykyisiä tai vaikeasti työllistyviä.

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteita ovat avoimuus ja läpinäkyvyys.

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteita ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. Tämä tarkoittaa koko yrityksen toiminnan läpivalaisua. Yritys raportoi muun muassa ympäristövaikutuksistaan, alihankintaverkostoistaan, palkkausperiaatteistaan ja henkilöstön asemasta yrityksessä. Avoin yritys viestii käytännön toiminnasta yrityksen päämäärien hyväksi.

Eettiset pelisäännöt ja niiden vieminen käytäntöön ovat olennainen osa yhteiskunnallisen yrityksen vastuullista johtamista. Esimerkiksi yhteiskunnallisten yritysten liiton, ARVOn, jäsenet noudattavat yhteisesti sovittuja eettisiä sääntöjä, jotka kirittävät eteenpäin kaikessa päivittäisessä toiminnassa.

Yhteiskunnallisten yritysten

  • liiketoiminta tuottaa julkista tai yhteisöllistä hyötyä taloudellisen, yhteiskunnallisen, kulttuurisen tai ekologisen päämääränsä mukaisesti
  • tulot tulevat liiketoiminnan kautta
  • voitoista yli puolet investoidaan yrityksen yhteiskunnallisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Kimmo J. Lipponen
Toimitusjohtaja
Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!