Yhteiskunnalliset yrittäjät ideoivat liiketoiminnallisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ympäristöongelmiin. Liikeidea kiteytyy liiketoimintamalliksi. Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalli on vastaus kysymykseen, miten yritys toimii käytännössä sen valitseman yhteiskunnallisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä, millä tavoin yritys ansaitsee rahaa tietystä liiketoiminnasta eli luo taloudellista arvoa. Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalli sisältää edellisen lisäksi myös kuvauksen siitä, mitä hyvää yritys tuottaa yhteiskunnalle eli miten se luo yhteiskunnallista arvoa. Toisin sanoen, liiketoimintamallista käy ilmi, millä konkreettisilla tavoilla yrityksen toiminta tuottaa rahaa ja synnyttää sosiaalista tai ympäristöön liittyvää hyötyä.

Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalli sisältää karkealla tasolla nämä osatekijät:

  1. yhteiskunnallinen yritys eli liiketoiminnan toteuttajaorganisaatio
  2. kohdemarkkina eli missä liiketoimintaa toteutetaan
  3. yhteiskunnallisten vaikutusten kohderyhmä eli hyödynsaajat.

Erilaisia malleja on jo kehitetty paljon, tässä esimerkkejä:

  • Työllistäjämalli: yhteiskunnallinen yritys myy kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita markkinoille ja palkkaa kohderyhmää (esim. osatyökykyiset) työskentelemään yrityksessä. Yhteiskunnallisena tavoitteena on mahdollistaa osatyökykyisten parempi työllistyminen.
  • Kohdennettujen palveluiden malli: yhteiskunnallinen yritys tarjoaa palveluita erityisessä tarpeessa olevalle kohderyhmälle (esim. vähävaraiset). Yhteiskunnallisena tavoitteena on parantaa kohderyhmän osallisuutta ja hyvinvointia.
  • Yhteisyrittämisen malli: kohderyhmä (esim. sokeat käsityöläiset) muodostaa yhteiskunnallisen yhteisyrityksen, joka myy tuotteita ja palveluita markkinoille. Yhteiskunnallisena tavoitteena on mahdollistaa erityisryhmän osallisuus sekä työntekomahdollisuus ja tätä kautta parantaa heidän elämänlaatuaan tilanteessa jossa yrittäjyyspolulle lähteminen ei muutoin ehkäpä olisi (osaamisen tai voimavarojen vähyyden vuoksi) mahdollista.
  • Voiton sijoittamisen malli: yhteiskunnallinen yritys käy kauppaa markkinoilla ja sijoittaa voittonsa yhteiskunnalliseen työhön. Yhteiskunnallinen tavoite toteutuu tällöin yleishyödyllisenä toimintana vaikkapa voitot saavan yhdistyksen kautta.

Yrittäjän tulee pohtia, onko joku jo luotu malli sopiva omaan toimintaan vai vaatiiko se kenties jotain aivan uudenlaista mallia!

Vinkki:

Piirrä itsellesi ns. rautalankamalli liiketoimintamallistasi. Siinä kannattaa kuvata yrityksesi, markkinoiden ja kohderyhmän välisiä suhteita. Lisäksi keskity kuvaamaan selkeästi, missä kohdassa liiketoimintaa syntyy taloudellista arvoa eli rahaa ja missä yhteiskunnallista arvoa eli sitä asiakkaille, hyödynsaajille, muulle väestölle ja ympäristölle tuotettua hyvää.

Karkean tason hahmottelun jälkeen liiketoimintamallin teko eli mallinnus toteutetaan helpoiten ns. social business model canvas (SBMC)– työkalun avulla. Liiketoiminnan ja arvonmuodostuksen keskeiset tekijät kuvataan siinä tiiviisti yhdellä sivulla. Visuaalisen työkalun avulla voit helposti ja nopeasti kertoa yrityksesi toimintavasta kumppaneille ja rahoittajille.

Ketteryys on valttia. Mikään liiketoiminta ei menesty paperilla, vaan yrittämällä.  Mallinnuksessa pätee periaate: Tee se mistä on aidosti hyötyä. Puhu mallistasi muille ja tee kokeiluja. Liiketoimintamallissa esitetyt oletukset testataan käytännössä ottamalla yhteyttä mahdollisiin asiakkaisiin ja hyödynsaajiin.

Kysy ja opi heiltä ja kehitä mallia edelleen! Tärkein työsi on kuitenkin vasta edessä.

AINO ELINA MUHONEN
KTM, COACH
KASVUHUONE OSUUSKUNTA

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!